25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Tấn ♂
Cha Nguyễn Hường (2 Hường) ch

Mẹ

Phạm thị Nghiêm ♀

Anh chị em ruột
05 Nguyễn văn Ảnh ♂
06 Nguyễn văn Cảnh ♂
08 Nguyễn thị Thanh Nga ♀
09 Nguyễn thị Viên ♀

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Hường ♀
02 Nguyễn văn Anh ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Trang ♀


Con
01. Nguyễn Thiên Bảo ♂