30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn An ♂
Tên gọiBích
 
Cha Nguyễn văn Nhãy (Thuận) ch

Mẹ

Lê thị Chuông (Thuận) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Kiểng ♀
02 Nguyễn văn Nhứt ♂ ch
03 Nguyễn thị Thanh ♀
05 Nguyễn văn Đặng ♂
06 Nguyễn thị Đàng ♀
07 Nguyễn thị Bằng ♀
09 Nguyễn thị Dùm ♀
10 Nguyễn thị Bơ ♀ ch
11 Nguyễn thị Bẹn ♀ ch

Vợ 1
Trần thị Dung ♀


Con
01. Nguyễn thị Bích ♀
02. Nguyễn thị Xì ♀
03. Nguyễn văn Nô ♂
04. Nguyễn văn Bi ♂
05. Nguyễn thị Thu ♀
06. Nguyễn văn Tuấn ♂
07. Nguyễn văn Tấn ♂
08. Nguyễn thị Xuân ♀
09. Nguyễn thị Hạ ♀