24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Chuông ♀ ch
Tên gọiThuận
 

Chồng 1
Nguyễn văn Nhãy (Thuận) ch


Con
01. Nguyễn thị Kiểng ♀
02. Nguyễn văn Nhứt ♂ ch
03. Nguyễn thị Thanh ♀
04. Nguyễn văn An (Bích)
05. Nguyễn văn Đặng ♂
06. Nguyễn thị Đàng ♀
07. Nguyễn thị Bằng ♀
09. Nguyễn thị Dùm ♀
10. Nguyễn thị Bơ ♀ ch
11. Nguyễn thị Bẹn ♀ ch