21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kiểng ♀
Cha Nguyễn văn Nhãy (Thuận) ch

Mẹ

Lê thị Chuông (Thuận) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Nhứt ♂ ch
03 Nguyễn thị Thanh ♀
04 Nguyễn văn An (Bích)
05 Nguyễn văn Đặng ♂
06 Nguyễn thị Đàng ♀
07 Nguyễn thị Bằng ♀
09 Nguyễn thị Dùm ♀
10 Nguyễn thị Bơ ♀ ch
11 Nguyễn thị Bẹn ♀ ch