25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Đặng ♂
Cha Nguyễn văn Nhãy (Thuận) ch

Mẹ

Lê thị Chuông (Thuận) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Kiểng ♀
02 Nguyễn văn Nhứt ♂ ch
03 Nguyễn thị Thanh ♀
04 Nguyễn văn An (Bích)
06 Nguyễn thị Đàng ♀
07 Nguyễn thị Bằng ♀
09 Nguyễn thị Dùm ♀
10 Nguyễn thị Bơ ♀ ch
11 Nguyễn thị Bẹn ♀ ch

Vợ 1
Phạm thị Thanh ♀


Con
01. Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀
02. Nguyễn thị Minh Sâm ♀
03. Nguyễn Xuân Phương ♂
05. Nguyễn thị Kim Chi ♀
06. Nguyễn Ngọc Diệp ♂