1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Tấn ♂
Cha Nguyễn văn An (Bích)

Mẹ

Trần thị Dung ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Bích ♀
02 Nguyễn thị Xì ♀
03 Nguyễn văn Nô ♂
04 Nguyễn văn Bi ♂
05 Nguyễn thị Thu ♀
06 Nguyễn văn Tuấn ♂
08 Nguyễn thị Xuân ♀
09 Nguyễn thị Hạ ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Oanh ♀


Con
01. Nguyễn văn Kiệt ♂
02. Nguyễn văn Phúc ♂