8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Cao tổ Nguyễn Giao ♂ ch

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn Nhứt ♂ ch
02. Nguyễn Cương ♂ ch
03. Nguyễn Lựu ♂ ch
04. Nguyễn Kinh ♂ ch
05. Nguyễn thị Hẹ ♀ ch
06. Nguyễn Xuyến (Cang) ch
07. Nguyễn thị Lên ♀ ch
08. Nguyễn thị Lâu ♀ ch