13
tháng Tám, năm Canh Tý

Giỗ chú Mười

Gia phả tộc Nguyễn