Gia phả tộc Nguyễn

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi
Cao tổ Nguyễn Tưỡng
Phía ông ngoại 2Nhãn