Gia phả tộc Nguyễn

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế
Cao tổ Nguyễn Đình Điền
Phía ngoại Khiêm Minh